Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce” z siedzibą w Tarnowie, ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni

 • Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych w Spółdzielni pod adresem e-mail: biuro@sm-moscice.pl

 • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z faktu posiadania przez Pana/ Panią tytułu prawnego do lokalu zlokalizowanego
  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Mościce” w Tarnowie tj. między innymi:
  dokonywania naliczeń opłat i ich rozliczeń na lokal, rozliczeń z dostawy mediów, windykacji, informowania o obowiązujących właściciela regulaminach użytkowania mieszkania, przestrzegania porządku domowego itp. oraz w celu historycznego odtworzenia zdarzeń związanych z posiadaniem tytułu prawnego do lokalu .

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

 • dane mogą być udostępniane przez Spółdzielnię podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie umów powierzenia danych

 • podane dane będą przetwarzane na podstawie z art. 6 pkt. 1 lit. b, c, d, f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

 • dane osobowe członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami zawarte w aktach, protokołach z przeglądów oraz wnioskach i zgodach na wykonanie remontów będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 • dane osobowe zawarte na drukach opłat za lokale oraz fakturach VAT przechowywane będą 6 lat.

 • dane osobowe zawarte w raportach kasowych oraz wyciągach bankowych przechowywane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 • dane osobowe wskazane w orzeczeniu sądowym będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli dla danego lokalu nie została założona Księga Wieczysta dane osobowe będą przechowywane do momentu założenia i dokonania wpisu do Księgi Wieczystej.

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce” w Tarnowie zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania osób zamieszkujących lokal mieszkalny, których dane Pani/Pan podał/a w kwestionariuszu osobowym lub deklaracji przystąpienia do Spółdzielni o tym, kto jest Administratorem Danych Osobowych, o celu przetwarzania, o przysługujących prawach z tytułu przetwarzania danych osobowych, a także ich okresie przechowywania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio